Porcelana, szkło, sztućce i inne.

Wypożyczalnia

"KAMELIA"

Wszystko czego potrzebujesz na swoją imprezę.

NASZA WYPOŻYCZALNIA

W branży porcelany i szkła działamy na rynku od 1991 roku. Od tego właśnie czasu prowadzimy hurtownię porcelany i szkła KAMELIA.

Często nasi klienci pytali czy można by wypożyczyć serwis obiadowy czy kieliszki do wina, bo przygotowują imprezę na większą ilość osób. To właśnie Państwa potrzeby spowodowały, że przygotowaliśmy specjalnie dla Was nową usługę.

Dostarczamy wypożyczony sprzęt na czas pod wskazany adres w wygodnych opakowaniach. Można również odebrać go osobiście w naszym magazynie w Rybniku.
Działamy na terenie Rybnika, Wodziaławia Śląskiego, Rydułtów, Pszowa, Radlina, Jastrzębia-Zdrój, Żor, Gliwic i Raciborza.

Zapraszamy do współpracy firmy caterignowe, restauracje jak i osoby prywatne.
Miło jest nam zaprosić Państwa do naszej wypożyczalni i życzymy udanych spotkań przy pięknie nakrytym stole

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO WYPOŻCZALNI KAMELIA-RENT

(Obowiązują od dnia 01.11.2015)
§ 1 Obowiązywanie regulaminu.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Najmu (Zwane dalej Regulaminem) obowiązują dla umów najmu sprzętu gastronomicznego (porcelany, szkła, sztućców, wyposażenia dodatkowego) zawieranych przez Kamglas Spółka Cywilna Bogdan Drewniok, Sylwia Zielińska, Ilona Janisz z siedzibą w Rybniku, ul. Smolna 3 i stanowią każdorazowo integralną część zawieranej umowy najmu.
2. Najemcą może być osoba fizyczna , osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , spółka, lub osoba prawna.

§ 2 Zawarcie umowy.

1. Za zawarcie umowy uważa się złożenie przez Najemcę zamówienia poprzez stronę internetową "wypozyczalnia.porcelana.rybnik.pl" lub faksem bądź mailem oraz potwierdzenie przez Wynajmującego przyjęcia zamówienia.

§ 3 Oferta katalogowa

1. Sprzęt udostępniony Najemny odpowiada sprzętowi udostępnionemu w katalogu Wynajmującego na stronie internetowej wypozyczalnia.porcelana.rybnik.pl w zakresie swojej funkcjonalności, użyteczności i mocy.

§ 4 Opłata za wynajem i ceny

1. Ceny podane na stronie internetowej wypożyczalni są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT) i dotyczą wypożyczenia sprzętu na okres jednego dnia.
2. Płatność za wynajem ustalona zostaje przed wypożyczeniem sprzętu. W przypadku płatności gotówką, koszt wynajmu należy uiścić w dniu wynajmu Sprzętu. Płatność przelewem powinna być uiszczona przed wypożyczeniem Sprzętu na konto bankowe w Bank PEKAO SA Oddział w Rybniku nr konta: 17 1240 4357 1111 0000 5314 0948
3. Wynajmujący przyjmując zamówienie od Najemcy może zażądać wpłaty kaucji na ewentualne uszkodzenia sprzętu lub z tytułu zerwania umowy z winy Najemcy. Wysokość kaucji przyjmuje się do wysokości 30% kwoty zamówienia. Każdorazowo decyzja o pobraniu lub odstąpieniu od pobrania kaucji podejmowana jest przez Wynajmującego na etapie składania zamówienia.
4. W przypadku dostawy Sprzętu przez Wynajmującego do miejsca wskazanego przez Nabywcę, do ceny wynajmu każdorazowo doliczany jest koszt transportu Sprzętu. Koszt ten uzależniony jest od objętości wynajętego Sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach- w wysokości ustalonej indywidualnie przez Wynajmującego. Koszt nie obejmuje rozładunku. Za rozładunek oraz Sprzęt podczas rozładunku odpowiedzialny jest Najemca. Ewentualne wnoszenie sprzętu jest możliwe za dodatkową opłatą, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
5. Dodatkowo płatna jest dostawa i odbiór Sprzętu w godzinach nocnych , w dni świąteczne lub wolne od pracy.

§ 5 Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty Sprzęt tylko w celu i w czasie uzgodnionym z Wynajmującym oraz zgodnie z jego rzeczywistym przeznaczeniem.
2. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Sprzętu przed : kradzieżą, uszkodzeniem lub jakimikolwiek innymi zagrożeniami od godziny jego dostawy do miejsca wskazanego przez Najemcę do godziny jego zwrotu Wynajmującemu. W przypadku gdy Najemca przewozi wypożyczony Sprzęt własnym transportem, odpowiedzialność Najemcy, o której mowa w zdaniu poprzednim trwa od godziny pobrania Sprzętu od Wynajmującego do godziny jego zwrotu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego.
3. Wydanie i odebranie Sprzętu odbywa się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy. Obowiązek sprawdzenia Sprzętu w momencie wydania Najemcy pod względem ilościowym i jakościowym leży po stronie Najemcy. Najemca zobowiązany jest zgłosić wszelkie braki lub wady Sprzętu przy jego odbiorze od Wynajmującego. Reklamacje zgłaszane przez Najemcę już po obiorze nie zostaną uznane.
4. Najemca nie może podnajmować Sprzętu w całości lub części osobom trzecim.

§6 Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać Sprzęt Najemcy, zgodnie z zamówieniem oraz w terminie ustalonym z Najemcą.
2. Wynajmujący realizuje zamówienie wynajmu Sprzętu, pod warunkiem , że zostało poprawnie złożone na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy Sprzętu.

§ 7 Wynajem i zwrot Sprzętu

1. Dostawa Sprzętu odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru.
2. Doba najmu trwa 24 godziny, czas ten liczony jest od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o dwie godziny powoduje rozpoczęcie kolejnej doby i tym samym naliczenie opłat za kolejny dzień.
3. Najemca, zobowiązany jest zwrócić Sprzęt Wynajmującemu w uzgodnionym terminie, w takim stanie w jakim był dostarczony. Sprzęt powinien być czysty i wysuszony przed zapakowaniem. Sprzęt powinien być odpowiednio posegregowany i zapakowany w opakowania w jakich został wydany, a także dostępny do odbioru na poziomie parteru, w miejscu , dniu oraz godzinie ustalonej wcześniej przez Wynajmującego oraz Najemcę. Jeśli Wynajmujący uzna ,że Sprzęt nie jest odpowiednio wyczyszczony, kosztami czyszczenia obciąży Najemcę, i wystawi Najemcy fakturę VAT za tę usługę. Ostateczna kontrola Sprzętu ma miejsce w magazynie Wynajmującego . O wszelkich brakach lub uszkodzeniach Najemca zostanie powiadomiony w ciągu 48 godzin od daty odbioru Sprzętu. Odbędzie się to w formie mailowej, telefonicznej bądź pisemnej.
4. Zwrot sprzętu nie jest możliwy w niedzielę i święta.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego Sprzętu na podobny, pełniący takie same funkcje i będący w tej samej cenie.
6. W przypadku gdy najemca odda Sprzęt w całości bądź w jakiejkolwiek części uszkodzony, lub w stanie nie nadającym się do użytku lub gdy stwierdzone zostaną jakiekolwiek braki Najemca pokrywa wartość uszkodzonego lub brakującego Sprzętu według cennika strat.

§8 Ubezpieczenie

1. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez Wynajmującego.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za ogólne szkody, które powstały przez niezgodne z prawem użytkowanie wynajętego Sprzętu , jak również za wszelkie następstwa zdarzeń, działań lub zaniechań i wypadków powstałych w czasie gdy Sprzęt był w jego posiadaniu, oraz za wszelkie przypadki utraty Sprzętu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy najmu Sprzętu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu realizacji umowy najmu jest Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie lub sugestie napisz do nas na poniższy adres:
wypozyczalnia@porcelana.rybnik.pl

lub zadzwoń
505 533 143,    32 4249727,    501 394 160,